Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kielce, Polska

Fizjoterapia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.ws.edu.pl
Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwość zatrudnienia absolwenta w:
  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, przychodniach wielospecjalistycznych i specjalistycznych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych),
  • innych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (np. w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatach terapii zajęciowej),
  • podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (np. ogniskach TKKF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu i klubach fitness),
  • placówkach sportowych (np. klubowych gabinetach odnowy biologicznej, przychodniach sportowo-lekarskich i centralnych ośrodkach sportu),
  • innych placówkach (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta).
Program kształcenia obejmuje m.in. wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, kinezyterapii, podstaw fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, chirurgii oraz innych dyscyplinach medycznych. W trakcie nauki student odbywa ćwiczenia kliniczne i praktyki w placówkach ochrony zdrowia o różnych profilach, co umożliwia nabycie umiejętności praktycznych.
Istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na akademiach wychowania fizycznego, akademiach i uniwersytetach medycznych oraz innych uczelniach prowadzących studia uzupełniające w zakresie fizjoterapii.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-22
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „fizjoterapia” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez PKA kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.
Fizjoterapia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwenci posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowią­zującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg