Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Piotrków Trybunalski, Polska

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wsh.net.pl/
Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” mają interdyscyplinarny charakter i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Nowy kierunek kształcenia należy do cennej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej, która w kompleksowy sposób traktuje i odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. Adresowana jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych.

Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce państwa. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Kierunek z jednej strony określa wybór własnej kariery zawodowej (indywidualna rola społeczna jednostki), a z drugiej – stanowi wewnętrzne wyzwania stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej. Studiowanie przewidywanych na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” treści kształcenia zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Najogólniej ujmując – istota kierunku określana jest jako kompleksowa umiejętność i kompetencja zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Absolwent studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne).

Pozna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemami bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Będzie umiał też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągnąć. Absolwent opanuje nowożytny język obcy, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności, a także rozwinie sprawność fizyczną z elementami taktyki i techniki interwencji i samoobrony. Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Wywiadu).
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi
uniwersalny.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka językatwoim mieście

Profi_lingua_220_zolty.gif

Nauka języka za granicą