Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Turystyka i rekreacja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
Strona www uczelni: http://www.handlowa.eu
Wyższa Szkoła Handlowa jest pionierem kierunku Turystyka i rekreacja wśród uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Program kierunku został opracowany przez starannie dobraną kadrę dydaktyków i praktyków z Polski i zagranicy, którzy na co dzień pracują w branży turystycznej.

Na Uczelni powstała Rada Konsultacyjna dla kierunku, której celem jest opiniowanie programu studiów, a w jej skład wchodzą prezesi największych instytucji i organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku. Studenci odbywają praktyki m.in. w biurach podróży, hotelach, organizacjach turystycznych, a część zajęć ma charakter wyjazdowy.

W 2012 r. kapituła fachowego pisma "Wiadomości Turystyczne", przyznała Wyższej Szkole Handlowej rewelacyjne czwarte miejsce w Polsce w kategorii niepublicznych szkół wyższych kształcących w dziedzinie turystyki i rekreacji na poziomie I i II stopnia

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-17
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Ekonomiczno- Menedżerski Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku turystyka i rekreacja studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych kryterium infrastruktura dydaktyczna uzyskało ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe siedem kryteriów, tj.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości uzyskało ocenę „w pełni”.
Turystyka i rekreacja - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.gif

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg