Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin. Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak:
  • znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą;
  • działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej;
  • znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi;
  • wiedza na temat badania rynku;
  • umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej;
  • znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji;
  • ogólna wiedza z zakresu marketingu;
  • zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne;
  • płynne posługiwanie się językami obcymi.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-05-21
Ocena: warunkowa
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wniosku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim nie uzasadniają zmiany oceny warunkowej wyrażonej w § 1 Uchwały Nr 84/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 lutego 2015 roku.

Warunkowa ocena programowa, o której mowa w § 1 wzmiankowanej Uchwały, została wydana zgodnie z określonymi w Statucie PKA warunkami przyznawania ocen, uwzględniającymi stopień spełnienia poszczególnych kryteriów oceny programowej, bowiem kryteria odnoszące się do celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia uzyskały ocenę znacząco.
Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif