Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Piotrków Trybunalski, Polska

Filologia polska

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.unipt.pl/

Ocena programowa PKA

Data: 2016-10-06
Ocena: warunkowa
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wniosku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o ponowne rozpatrzenie sprawy powtórnej oceny programowej na kierunku „filologia polska” prowadzonego na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadniają zmianę negatywnej powtórnej oceny programowej wyrażonej w § 1 Uchwały Nr 401/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2016 r. i przyznanie oceny warunkowej, co wynika z przyjęcia, iż kryterium 2 – cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji – zostało spełnione w pełni, a kryteria: 3 – program studiów, 4 – zasoby kadrowe, 8 – wewnętrzny system zapewnienia jakości – w stopniu znaczącym oraz utrzymania w mocy ocen spełnienia kryteriów 1, 5, 6 i 7 przyjętych Uchwałą Nr 401/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2016 r.
Filologia polska - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Studia w Łodzi


Studia w sąsiednim województwie


Nauka językatwoim mieście

Profi_lingua_220_zolty.gif

Nauka języka za granicą