Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Geografia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Geografia zapozna Cię ze środowiskiem geograficznym, rozumianym jako zespół wzajemnie powiązanych elementów, działających według obiektywnych praw. Poznasz także rolę człowieka w tym środowisku, oraz jego pozytywne i negatywne na nie oddziaływanie. Podczas studiów będziesz miał możliwość zgłębiać problemy badawcze zmian klimatu i środowiska, wpływ działalności człowieka na zmiany środowiska przyrodniczego, problematykę rozwoju regionalnego oraz zastosowania nowo-czesnych technik i technologii w badaniach środowiska geograficznego.

Absolwenci geografii znajdą pracę m.in. w biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, w stacjach i obserwatoriach hydrologicznych i meteorologicznych. Mogą pracować także w placówkach administracji państwowej i samorządowej oraz biurach i organizacjach turystycznych.


Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „geografia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie kryteria oceny programowej, tj. dotyczące: koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakości – uzyskały ocenę „w pełni”.

Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Geografia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda–człowiek oraz zna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Absolwent jest przygotowany do: pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną; pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).