studialicencjackie.info

Archeologia

Opis kierunku studiów Archeologia
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent posiada wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych.
  • Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych.
  • Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych.
  • Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów.
  • Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.
  • Absolwent zna język obcy na poziomie B2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu archeologii w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
  • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Lista kierunków na uczelniach:

Archeologia - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Propedeutyka archeologii

Treści kształcenia: Pojęcie i przedmiot badań archeologii. Miejsce archeologii w naukach humanistycznych. Kształtowanie się koncepcji i kierunków badawczych w archeologii.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia archeologii jako dyscypliny naukowej, zakresu jej badań i możliwości poznawczych oraz specyfiki stosowanych w niej metod badawczych.

Archeologia epok i okresów

Treści kształcenia: Zarys rozwoju zjawisk kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne – archeologia powszechna paleolitu, mezolitu i neolitu, archeologia epoki brązu i epoki żelaza Eurazji, archeologia średniowiecznej Europy, archeologia czasów nowożytnych, archeologia śródziemnomorska.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia zagadnień zróżnicowania kulturowego; oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów.

Archeologia środowiska

Treści kształcenia: Badania nad zmiennością środowiska przyrodniczego i warunków okupacji środowiska w pradziejach.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia zagadnień z zakresu uwarunkowań przyrodniczych osadnictwa pradziejowego.

Metodyka badań archeologicznych

Treści kształcenia: Metody badań terenowych ze szczególnym uwzględnieniem technik wykopaliskowych i zasad dokumentowania wykopalisk.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się metodami badań terenowych; doboru właściwych narzędzi i technik badawczych; wykonywania dokumentacji wykopalisk.

Źródłoznawstwo archeologiczne

Treści kształcenia: Cechy morfologiczne, technologiczne i stylistyczne znalezisk archeologicznych. Określanie wieku znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej; rozpoznawania i rozumienia charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur.

Muzealnictwo i ochrona zabytków

Treści kształcenia: Elementy muzealnictwa. Rola muzeów i zasady ich funkcjonowania – gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zabytków archeologicznych. Systemy ochrony zabytków.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania technik i rozwiązań z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków.

Konserwacja i dokumentacja zabytków archeologicznych

Treści kształcenia: Konserwacja zabytków archeologicznych. Wykonywanie dokumentacji graficznej zgodnej z normami prezentacji źródeł archeologicznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawowymi metodami z zakresu konserwacji źródeł archeologicznych oraz ich dokumentacji.


Polityka Prywatności