studialicencjackie.info

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Opis kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent powinien posiadać umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zajęć z rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
  • Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2.
  • Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Lista kierunków na uczelniach:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Fortepian

Treści kształcenia: Rozwijanie techniki pianistycznej. Poznawanie zróżnicowanego repertuaru fortepianowego z punktu widzenia rodzajów faktury instrumentalnej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru z uwzględnieniem literatury szkolnej.

Harmonia

Treści kształcenia: Myślenie harmoniczne poprzez pisemną i instrumentalną realizację zadań harmonicznych. Struktura dzieła, dobór środków i stosowanie ich w różnych fakturach wokalnych i instrumentalnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych.

Historia muzyki

Treści kształcenia: Wiedza teoretyczna z zakresu genezy i ewolucji form muzycznych oraz stylów dzieła muzycznego. Wzajemne uwarunkowania i powiązania form i stylów muzycznych z przemianami zachodzącymi w innych gałęziach sztuki.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozróżniania form, gatunków i stylów poszczególnych epok historycznych.

Analiza dzieła muzycznego

Treści kształcenia: Analiza wybranych utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego, reprezentatywnego dla danej epoki, z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu.

Kształcenie słuchu

Treści kształcenia: Rozwijanie sprawności słuchowej w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizy i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych; czytania nut głosem.

Literatura muzyczna

Treści kształcenia: Techniki i style, szkoły i wybitni kompozytorzy: średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozróżniania gatunków wokalnej i instrumentalnej muzyki dawnej, liturgicznych form muzyki sakralnej różnych wyznań, literatury chóralnej romantycznej i współczesnej.

Chór / zespoły instrumentalne

Treści kształcenia: Muzykowanie zespołowe - podstawowy repertuar muzyki a cappella oraz muzyki kantatowo-oratoryjnej lub podstawowy repertuar na zespoły instrumentalne.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów od renesansu do współczesności.

Dyrygentura / dyrygowanie

Treści kształcenia: Technika dyrygencka. Specyfika pracy z zespołami wokalnymi, wokalno-instrumentalnymi i instrumentalnymi. Odczytywanie partytury pod kątem formalnym i stylistycznym. Formy kantatowo-oratoryjne i ich realizacja.

Efekty kształcenie - umiejętności i kompetencje: stosowania zasad techniki dyrygenckiej; samodzielnego opracowania utworów polskiej i obcej literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i zespołowej.

Czytanie partytur

Treści kształcenia: Analiza i odtwarzanie na fortepianie zapisu partyturowego o zróżnicowanej fakturze i stylistyce: partytury chóralne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Zapis w "starych" kluczach. Zagadnienie transpozycji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: czytania i realizacji na fortepianie partytur: chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; czytania w kluczach C i F; transponowania.

Instrumentacja

Treści kształcenia: Problemy techniczne instrumentów muzycznych - możliwości ich łączenia. Instrumentowanie na różne typy zespołów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: tworzenia instrumentacji na zespoły: instrumentów dziecięcych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych z uwzględnieniem ich możliwości wykonawczych.

Drugi instrument

Treści kształcenia: Poznanie zasad i rozwijanie techniki gry na wybranym, innym niż fortepian, instrumencie. Opanowanie podstawowej literatury muzycznej instrumentu.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się instrumentem w pracy zawodowej i prowadzeniu zespołów instrumentalnych.

Nauka akompaniamentu z czytaniem a vista

Treści kształcenia:Podstawy opracowania akompaniamentu do różnego repertuaru szkolnego. Praktyka akompaniamentu w pracy z solistą i zespołami. Czytanie nut a vista w różnych tempach i o różnym stopniu trudności pianistycznej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: realizacji partii akompaniamentu oraz szybkiego odtwarzania tekstu nutowego.

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Treści kształcenia: Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe w oparciu o teoretyczne podstawy metody E. J. Dalcroze'a.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: realizacji oraz stosowania różnych metod przeprowadzania ćwiczeń muzyczno-ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem różnych schematów metrycznych, polirytmii oraz łańcucha realizacji.

Instrumenty szkolne

Treści kształcenia: Możliwości techniczno-brzmieniowe instrumentów - instrumentarium Orffa, flety podłużne, keyboard, gitara, instrumenty perkusyjne, akordeon. Tworzenie własnych instrumentacji. Gra w podstawowym zakresie na instrumentach szkolnych. Tworzenie prostych opracowań na zespoły dziecięce.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: gry na różnych podstawowych instrumentach szkolnych; wykonywania prostych opracowań na zespoły dziecięce; tworzenia własnych instrumentacji.

Polityka Prywatności