studialicencjackie.info

Filologia

Opis kierunku studiów Filologia
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych.
  • Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie C1 oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
  • Powinien posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.
  • Absolwent powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.
  • Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  • Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Lista kierunków na uczelniach:

Filologia - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Praktyczna nauka języka obcego

Treści kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych -pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie - zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii; posługiwania się językiem naukowym.

Nauka drugiego języka obcego

Treści kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych -pisania, czytania, mówienia, rozumienia.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: poprawnego posługiwania się językiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; poprawnego redagowania tekstów oraz wyrażania sądów i opinii.

Wiedza o języku i komunikacji

Treści kształcenia: Kategorie językowe. Poziomy analizy języka. Wybrane zagadnienia historii językoznawstwa. Współczesne szkoły i nurty językoznawstwa. Praktyczne zastosowanie badań nad językiem. Opis języka obejmujący fonetykę, fonologię, morfologię, składnię, semantykę i pragmatykę w perspektywie synchronicznej. Historyczny rozwój języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja. Zmiany w słownictwie i gramatyce. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka. Lektura zabytków piśmiennictwa. Pojęcia i zasady analizy porównawczej języków. Teoria i zastosowania badań kontrastywnych. Zarys rozwoju porównywanych języków. Modele struktury języków naturalnych z wykorzystaniem wybranych pojęć matematyki. Teoria gramatyk formalnych z zastosowaniem do języków oprogramowania.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka; rozumienia i analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka; opisu i analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów.

Wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego

Treści kształcenia: Historia piśmiennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru językowego uwzględniająca kanon literatury - poezji, dramatu, prozy. Problematyka periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu - kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków. Teoria dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury. Elementy historii i kultury wybranego obszaru językowego wyznaczające jego tożsamość i specyfikę. Elementy materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury -środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego; rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia ciągłości i przemian literatury wybranego obszaru językowego; rozumienia kultury wybranego obszaru językowego; rozumienia historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury.

Wiedza o akwizycji i nauce języków

Treści kształcenia: Wprowadzenie do problematyki akwizycji języka - pierwszego, drugiego, kolejnych. Wprowadzenie do teorii komunikacji językowej. Psycho-lingwistyczne podstawy działań językowych. Kształcenie w zakresie uczenia się języków obcych i ich nauczania.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: ustawicznego doskonalenia sprawności uczenia się języka (języków); wykorzystywania sprawności uczenia się języków obcych do rozwijania aktywności poznawczych w praktyce komunikacyjnej, translatorskiej i nauczycielskiej; nauczania języków obcych.


Polityka Prywatności