studialicencjackie.info

Filologia polska

Opis kierunku studiów Filologia polska
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej - nauki o języku i o literaturze.
  • Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.
  • Zna język obcy na poziomie B2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.
  • Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.
  • Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych.
  • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Lista kierunków na uczelniach:

Filologia polska - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Język łaciński z elementami kultury antycznej

Treści kształcenia: Podstawowe zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Elementy wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: tłumaczenia i rozumienia łacińskich sentencji i terminologii naukowej; rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej.

Wiedza o kulturze

Treści kształcenia: Tradycja i współczesność kultury europejskiej. Elementy antropologii kultury. Problemy kultury popularnej. Rola przekazów wizualnych i audialnych w dawnej i nowej kulturze. Pluralizm kulturowy; kultura alternatywna. Związki różnych kultur i sztuk.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym; rozumienia miejsca i perspektyw rozwoju kultury europejskiej we współczesnym świecie; interpretowania zjawisk rozwijającej się kultury masowej; dostrzegania związków kultury wysokiej i popularnej; funkcjonowania w mediach.

Nauki pomocniczne filologii polskiej

Treści kształcenia: Dokument i jego typologia. Bibliografia literaturoznawcza i językoznawcza. Opis bibliograficzny. Morfologia książki. Zasady przygotowywania prac pisemnych. Korzystanie z zasobów baz danych i sieci internetowej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: gromadzenia informacji bibliograficznych, sporządzania opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej; posługiwania się kompendiami i słownikami; pozyskiwania i selekcji informacji z zasobów sieci internetowej i baz danych.

Historia Polski

Treści kształcenia: Dzieje polityczne, przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na ziemiach polskich od czasów prehistorycznych po współczesność. Historia państwa polskiego i jego mieszkańców na tle dziejów Europy i świata.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia dziejów gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturalnych Polski oraz ich przyczyn; rozumienia procesu dziejowego oraz jego wpływu na ewolucję życia kulturalnego.

Historia filozofii

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia z historii myśli filozoficznej. Miejsce filozofii w kulturze. Ogólny zarys rozwoju filozofii europejskiej. Wybrane zagadnienia z historii filozofii od epoki starożytnej do współczesności.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: czytania i interpretacji tekstu filozoficznego; przygotowania do samodzielnych studiów w zakresie historii myśli filozoficznej.

Historia literatury polskiej

Treści kształcenia: Literatura polska od jej początków po czasy obecne. Kanon literatury polskiej. Periodyzacja literatury: epoki okresy, prądy oraz ich kulturowe i historyczne uwarunkowania. Historycznoliteracka analiza i interpretacja dzieła literackiego. Estetyki, obiegi, style, tendencje, dylematy przeszłości i współczesności. Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej. Główne tendencje rozwojowe literatury najnowszej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia najważniejszych dzieł i zjawisk polskiej literatury; rozumienia istoty procesu historycznoliterackiego; wskazywania i wykorzystywania w interpretacji właściwych kontekstów pozaliterackich, rozeznawania się w ośrodkach życia literackiego i kulturalnego, ruchu wydawniczym, głównych ośrodkach wydawania prasy literackiej oraz miejscach najważniejszych debiutów lub edycji; rozróżniania i definiowania historycznych stylów i poetyk; opisu i interpretacji przemian życia literackiego, przełomów estetycznych i komunikacyjnych, problemów unifikacji i różnicowania w obrębie najnowszej literatury i kultury; samodzielnej oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego.

Teoria literatury

Treści kształcenia: Poetyka dzieła literackiego w zakresie wersyfikacji, stylistyki, kompozycji oraz genologii. Najważniejsze zagadnienia z poetyki historycznej. Podstawy teorii dzieła literackiego i procesu historycznoliterackiego. Zagadnienia warsztatu literaturoznawczej analizy i interpretacji; znajomość wybranych szkół interpretacji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: interpretacji dzieł literackich z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych; pisania interpretacji recenzji oraz esejów literackich; stosowania różnych metod interpretacji; lektury tekstu teoretycznoliterackiego; dialogicznego zestawiania różnych stanowisk, dotyczących określonego problemu teoretycznego; wyrażania własnego, uargumentowanego poglądu; wykorzystywania teoretycznej w badaniach historycznoliterackich, operowania tekstem literackim jako egzemplum zagadnienia teoretycznego.

Językoznawstwo historyczne i współczesne

Treści kształcenia: Język prasłowiański, gramatyka historyczna języka polskiego. Historia języka polskiego - podstawowe zagadnienia stylistyki historycznej. Analiza historyczno-językowa tekstów staropolskich. Gramatyka opisowa języka polskiego, kultura języka polskiego, stylistyka współczesna. Wybrane zagadnienia z leksykografii oraz leksykologii, pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu. Najważniejsze teorie językoznawcze XIX i XX w. i ich twórcy.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich; rozumienia procesów rozwojowych języka polskiego od początku jego historii po współczesność; analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów pochodzących z różnych odmian współczesnej polszczyzny; interpretowania zjawisk i tendencji charakterystycznych dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku; tworzenia różnorodnych tekstów na poziomie normy wzorcowej oraz normy potocznej; korzystania z różnego typu słowników (w wersji książkowej i elektronicznej); analizy językowej tekstu w powiązaniu z założeniami danej teorii lingwistycznej.


Polityka Prywatności