studialicencjackie.info

Filozofia

Opis kierunku studiów Filozofia
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent powinien posiadać wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki.
  • Powinien znać inne dyscypliny filozoficzne - ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności.
  • Absolwent powinien posiadać umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych.
  • Powinien być przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów.
  • Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.
  • Absolwent powinien znać nowożytny język obcy na poziomie B2.
  • Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia.

Lista kierunków na uczelniach:

Filozofia - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Propedeutyka filozofii

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia filozoficzne. Elementarna wiedza o filozofii i sposobach jej uprawiania oraz studiowania. Specyfika filozofii - jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia, jej struktura i obszar zainteresowań. Miejsce filozofii w kulturze. Ogólny zarys historii rozwoju filozofii europejskiej. Swoistość tekstów filozoficznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: czytania i interpretacji tekstu; stawiania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi; formułowania własnego stanowiska i argumentacji.

Historia filozofii

Treści kształcenia: Zagadnienia z historii filozofii od epoki starożytnej do współczesności. Pojęcia, problemy i koncepcje filozofii greckiej (presokratycy, Sokrates i szkoły sokratyczne, Platon i akademia ateńska, Arystoteles i perypatetycy), filozofia rzymska i wczesna myśl chrześcijańska (patrystyka grecka i łacińska, recepcja platonizmu i arystotelizmu), spory dialektyków z antydialektykami, okres rozkwitu myśli średniowiecznej (logika, metafizyka i filozofia przyrody, szkoły teologiczne), złoty wiek scholastyki i schyłek średniowiecza. Nurty i koncepcje najważniejszych przedstawicieli filozofii odrodzeniowej (XIV-XVI wieku) w krajach Europy Południowej (Francja, Włochy) i Północnej (Anglia, Niemcy, Niderlandy i Polska). Pojęcia, problemy i koncepcje filozofii nowożytnej (XVII-XIX wieku) w Anglii, Francji i Niemczech (empiryzm, racjonalizm, naturalizm, spirytualizm, deizm, myśl społeczna) i w pozostałych krajach (Włochy, Holandia, Czechy, Polska, Rosja). Najnowsze nurty filozoficzne: fenomenologia, filozofia analityczna, filozofia dialogu, filozofia egzystencji, filozofia życia, hermeneutyka, neokantyzm, neopozytywizm, pragmatyzm i neopragmatyzm, personalizm, postmodernizm, strukturalizm i poststrukturalizm, psychoanaliza, szkoła frankfurcka, szkoła lwowsko-warszawska.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: nadawania historycznego sensu takim pojęciom jak: determinizm, dialog, interpretacja, język, metoda naukowa, porozumienie, postęp poznawczy, prawda, racjonalizm, relatywizm, rozumienie, sens życia, świadomość, wyjaśnianie, wolność; przygotowanie do samodzielnych studiów w zakresie historii myśli filozoficznej.

Logika

Treści kształcenia: Elementarne wiadomości o języku jako narzędziu poznania i komunikacji (język jako system znaków, metajęzyk, język naturalny a język sztuczny, kategorie składniowe, nazwy i zdania). Definiowanie, klasyfikacja, podział logiczny. Logika klasyczna - rachunek zdań i rachunek predykatów w ujęciu semantycznym i syntaktycznym (system dedukcji naturalnej, system aksjomatyczny). Rachunek zbiorów i relacji oraz elementy teorii mnogości. Podstawowe pojęcia syntaktyki i semantyki logicznej (niesprzeczność, zupełność, wynikanie, interpretacja, model). Zagadnienie pełności logiki klasycznej. Wybrane wiadomości o logikach nieklasycznych, logice pragmatycznej, logice formalnej oraz metalogice.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz argumentacji i analizy.

Etyka

Treści kształcenia: Wprowadzenie do normatywnej refleksji nad moralnością. Charakterystyka miejsca etyki wśród dyscyplin filozoficznych, jej podziałów (etyka normatywna i opisowa) i metod. Podstawowe pojęcia etyczne: wartości, normy i oceny, powinności i cnoty moralne, ideały i sankcje moralne (sumienie). Systemy etyki europejskiej. Przemiany w myśleniu etycznym. Kwestie sporne, kształtowanie się i ewoluowanie podstawowych pojęć z zakresu etyki. Problemy współczesnej etyki i metaetyki.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: samodzielnej analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych.

Dyscypliny systemowe

Treści kształcenia: Systematyczno-historyczne prezentacja poszczególnych dyscyplin filozoficznych: epistemologii/teorii poznania, estetyki, filozofii człowieka, filozofii języka, filozofii kultury, filozofii nauki, filozofii polityki, filozofii przyrody, filozofii religii, filozofii umysłu, filozofii wartości/aksjologii, filozofii społecznej, ontologii/ metafizyki/teorii bytu obejmująca: zakres dyscypliny, jej miejsce i rola w obrębie filozofii oraz relacje z innymi dyscyplinami filozoficznymi lub naukowymi: podstawowe pojęcia, najważniejsze problemy oraz spory w nich opozycyjne stanowiska, najważniejsze koncepcje.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: znajomość aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach, umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu filozofii.

Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów filozoficznych

Treści kształcenia: Interpretacja i translatorska praca z obcojęzycznym tekstem filozoficznym. Praktyczne kształcenie umiejętności rozumienia, interpretacji i przekładania obcojęzycznych tekstów filozoficznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: samodzielnego tłumaczenia tekstów filozoficznych na język polski.


Polityka Prywatności