studialicencjackie.info

Historia

Opis kierunku studiów Historia
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej.
  • Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
  • Zna język obcy na poziomie B2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.
  • Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

lista kierunków na uczelniach:

Historia - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Język łaciński

Treści kształcenia: Zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Podstawowa wiedza z historii języka. Kulturotwórcza rola języka łacińskiego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych.

Vademecum studiów historycznych

Treści kształcenia: Charakterystyka studiów historycznych i ich dziejów. Organizacja nauki historycznej w Polsce i Europie. Warsztat pracy historyka.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania i rozumienia przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych oraz wzbogacania reguł i metod warsztatowych w okresie od pojawienia się historiografii krytycznej; sprawnego posługiwania się literaturą i źródłami; doskonalenia techniki sporządzania notatek i zbierania informacji - również przy pomocy technologii cyfrowej.

Nauki pomocnicze historii

Treści kształcenia: Reguły krytyki formalnej w odniesieniu do określonych rodzajów źródeł historycznych. Stopień autentyczności i wiarygodności oraz wartość informacyjna źródła. Przedmiot i metodyka badawcza nauk pomocniczych historii oraz ich osiągnięcia.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: kształcenia i doskonalenia umiejętności posługiwania się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych; opisu, analizowania i uogólniania informacji źródłowych; przyswajania przedmiotu i metod badawczych nauk pomocniczych historii oraz nauk wspomagających badania historyczne.

Historia starożytna

Treści kształcenia: Dzieje polityczne, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura starożytnego Wschodu, starożytnej Grecji i Rzymu.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych w czasach antycznych; charakterystyki związków cywilizacji nowoczesnej z dziejami starożytnej Grecji i Rzymu; rozumienia wspólnych korzeni kultury europejskiej (tradycja judeochrześcijańska, prawo rzymskie).

Prahistoria ziem polskich

Treści kształcenia: Życie i losy mieszkańców ziem polskich w okresie do powstania państwa polskiego - ich gospodarka, organizacja społeczna i kultura.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: poznania i rozumienia specyfiki ziem polskich w okresie pradziejów; opisu życia mieszkańców tych ziem i ukazywania związków z terenami sąsiednimi.

Historia średniowieczna

Treści kształcenia: Dzieje polityczne świata i Europy w okresie średniowiecza. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w okresie średniowiecza. Dzieje polityczne Polski. Gospodarka, społeczeństwo oraz kultura państwa polskiego w okresie średniowiecza.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia przemian w świecie i Europie po upadku imperium rzymskiego; rozumienia specyfiki Europy i jej rozwoju w tamtej epoce; wyjaśniania procesów kształtowania się państwowości polskiej oraz jej przeobrażeń w średniowieczu; rozumienia i analizy przemian gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturowych w Polsce.

Historia nowożytna

Treści kształcenia: Dzieje polityczne świata i Europy do końca XVIII wieku. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w czasach nowożytnych. Dzieje polityczne Polski. Gospodarka, społeczeństwo oraz kultura państwa polskiego w czasach wczesnonowożytnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia przemian w świecie i Europie od renesansu do oświecenia; interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych; rozumienia przebiegu i skutków reformacji; rozumienia roli Polski w Europie, jej dziejów gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturalnych.

Historia XIX wieku

Treści kształcenia: Dzieje polityczne świata i Europy do 1918 roku. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w XIX wieku. Dzieje polityczne, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura ziem polskich w XIX wieku.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia przemian w Europie i świecie od rewolucji francuskiej do końca I wojny światowej; analizy wydarzeń i procesów ukazujących zachodzące wówczas przemiany; opisu losów Polaków żyjących pod zaborami i w diasporze.

Historia XX wieku

Treści kształcenia: Dzieje polityczne świata i Europy w XX wieku. Stosunki międzynarodowe, gospodarka, społeczeństwo oraz kultura w XX wieku. Dzieje polityczne Polski. Gospodarka, społeczeństwo oraz kultura państwa polskiego w XX wieku.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia przemian w Europie i świecie od traktatu wersalskiego do końca XX wieku; analizy wydarzeń i procesów ukazujących przemiany cywilizacyjne; interpretacji zmierzchu roli Europy w świecie; rozumienia wpływu dwóch totalitaryzmów na dzieje Europy; analizy procesu odbudowy państwowości polskiej i walk o niepodległość; rozumienia najnowszej historii Polski od powstania "Solidarności" do chwili obecnej.

Polityka Prywatności