studialicencjackie.info

Historia sztuki

Opis kierunku studiów Historia sztuki
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej - z okresu czasów starożytnych po współczesność.
  • Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki, upowszechniania sztuki oraz obrotu dziełami sztuki.
  • Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  • Absolwent zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z obszaru historii sztuki.
  • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


lista kierunków na uczelniach:

Historia sztuki - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Wprowadzenie do historii sztuki

Treści kształcenia: Historia sztuki jako nauka - metody badawcze, rozwój. Problemy badawcze historii sztuki - struktury, techniki i formy dzieła sztuki. Uwarunkowania twórczości artystycznej - teoretyczne zaplecze. Treści ideowe dzieł sztuki - metody interpretacji. Odbiór dzieła sztuki - ocena, metody badań. Dzieje historii sztuki jako dyscypliny naukowej. Aktualne ukierunkowania historii sztuki.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia problematyki historii sztuki; rozpoznawania historii sztuki jako dyscypliny naukowej; rozpoznawania możliwości poznawczych historii sztuki; rozumienia specyfiki stosowanych w historii sztuki metod badawczych.

Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej

Treści kształcenia: Elementy historii sztuki starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu, Grecji i Rzymu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kulturowych. Przemiany w obrębie stylu i treści w sztuce starożytnej. Antyczne korzenie średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej sztuki europejskiej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia i rozpoznawania przemian w obszarze sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej.

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej

Treści kształcenia: Sztuka łacińskiego średniowiecza po rozpadzie Imperium Rzymskiego. Sztuka Italii ostrogockiej i longobardzkiej. Sztuka karolińska, ottońska, romańska i gotycka. Sztuka bizantyńska od epoki Justyniana do dynastii Paleologów. Sztuka pobizantyńska w regionach zasięgu prawosławia. Symboliczno-liturgiczna interpretacja form architektury sakralnej. Interpretacja ikonograficznego malarstwa monumentalnego. Problematyka kontynuacji i nawiązań do tradycji antycznej. Przemiany ideowo-formalne malarstwa monumentalnego, tablicowego i miniaturowego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia i rozpoznawania przemian w obszarze sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej.

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej

Treści kształcenia: Dzieje sztuki nowożytnej od początku XV wieku do końca XVIII wieku na tle przemian historycznych, społecznych, politycznych i gospodarczych. Sylwetki najważniejszych artystów - ich rola w dziejach sztuki nowożytnej. Najważniejsze ośrodki artystyczne: Italii, Francji, Hiszpanii, Niderlandów (od 1609 Holandii i Flandrii) i Europy Środkowej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienia i rozpoznawania przemian w obszarze sztuki nowożytnej.

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej

Treści kształcenia: Sztuka europejska i amerykańska od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do współczesności. Główne kierunki i nurty artystyczne w sztuce nowoczesnej od romantyzmu, przez realizm i naturalizm, rewolucję impresjonistyczną, postimpresjonizm po symbolizm i secesję - ich wpływ na awangardę XX wieku i sztukę współczesną. Kluczowe zjawiska w architekturze, rzeźbie i rzemiośle artystycznym. Sylwetki najwybitniejszych twórców - charakterystyka głównych ośrodków i szkół.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania i rozumienia przemian w obszarze sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej.

Muzealnictwo i ochrona zabytków

Treści kształcenia: Funkcje oraz znaczenia muzeum we współczesnej kulturze. Ochrona zabytków i dóbr kultury. Funkcjonowanie placówek muzealnych. Dokumentacja i inwentaryzacja dzieł sztuki. Konserwacja obiektów muzealnych. Organizacja ekspozycji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej w muzealnictwie i ochronie zabytków; wykorzystywania rozwiązań z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków; podejmowania działań zgodnych z wymogami współczesnego muzealnictwa.

Ikonografia i ikonologia

Treści kształcenia: Metodologiczna analiza ikonograficzna i interpretacja ikonologiczna. Struktura kompozycyjno-formalna i treściowa dzieł sztuki w wybranych epokach, z uwzględnieniem wpływu źródeł pozaartystycznych, tendencji religijnych i tekstów literackich.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych.

Teoria i metodologia nauk o sztuce oraz krytyka artystyczna

Treści kształcenia: Elementy teorii i historii krytyki artystycznej - od XVIII wieku do współczesności. Funkcja i miejsce komentarza słownego. Analiza tekstu krytycznego. Pisanie tekstów o sztuce. Metodologia nauk humanistycznych. Metodologia nauk o sztuce.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk o sztuce i krytyki artystycznej; formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki.

Rynek dzieł sztuki

Treści kształcenia: Funkcjonowanie rynku dzieł sztuki w Polsce. Charakterystyka rynku dzieł sztuki w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Kompleksowa analiza mechanizmów rynku dzieł sztuki z uwzględnieniem wiedzy z zakresu ekonomii, historii sztuki, filozofii i socjologii.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się wiedzą w działalności związanej z funkcjonowaniem rynku dziełami sztuki; posługiwania się wiedzą z zakresu kryteriów wyceny dzieł sztuki.

Polityka Prywatności