Wokalistyka

Opis kierunku studiów Wokalistyka
poziom: studia licencjackie I stopnia
semestry: min. 6
ECTS: min. 180

Absolwent potrafi - przykładowe umiejętności:
  • Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem - wokalistą - posiadającym pełną sprawność techniczną i artystyczną.
  • Powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie wokalistyki umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową.
  • Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  • Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2.
  • Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


lista kierunków na uczelniach:

Wokalistyka - studia licencjackie


Przykładowe tematy:

Kształcenie słuchu

Treści kształcenia: Rozwój sprawności słuchowej w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego. Czytanie nut głosem. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Rozwój świadomego słyszenia poprzez uwrażliwienie na poszczególne elementy muzyki takie jak: melodyka, rytm, metrum, tempo, dynamika. Kształtowanie wyobraźni i pamięci muzycznej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: czytania nut a vista; rozpoznawania zjawisk dźwiękowych w zakresie melodycznym, harmonicznym i kolorystycznym; posługiwania się zapisem nutowym; samodzielnego odczytywania partytur wokalnych.

Literatura muzyczna

Treści kształcenia: Techniki i style, szkoły i wybitni kompozytorzy średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX-ego i XXI wieku.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozróżniania gatunków muzycznych różnych okresów historycznych; rozpoznawania podstawowych dzieł literatury muzycznej.

Historia muzyki

Treści kształcenia: Geneza i ewolucja form muzycznych oraz stylów dzieła muzycznego. Uwarunkowania i powiązania form i stylów muzycznych z przemianami zachodzącymi w innych gałęziach sztuki. Kompozytorzy i ich dorobek twórczy.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozróżniania form i stylów poszczególnych epok; rozróżniania zjawisk muzycznych charakteryzujących poszczególne epoki; orientowania się w dorobku kompozytorów polskich i światowych.

Analiza dzieła muzycznego

Treści kształcenia: Analiza wybranych utworów, zwłaszcza wokalno-instrumentalnych, z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: analizy struktury formalnej dzieła; opisu budowy elementów dzieła muzycznego; rozumienia założeń konstrukcyjnych dzieła muzycznego.

Fortepian ogólny

Treści kształcenia: Gra na instrumencie umożliwiająca akompaniowanie przy opracowywaniu utworów wokalnych. Poznawanie repertuaru fortepianowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieł wokalno-instrumentalnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: posługiwania się instrumentem przy rozczytywaniu utworów i ich interpretacji.

Literatura specjalistyczna

Treści kształcenia: Podstawowe pozycje literatury wokalnej i wokalno-instrumentalnej - od średniowiecza do współczesności.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozpoznawania podstawowych pozycji literatury wokalnej i wokalno-instrumentalnej; analizy roli partii wokalnych w dziełach muzycznych; doboru repertuaru.

Podstawy śpiewu solowego

Treści kształcenia: Elementy sztuki i techniki wokalnej. Emisja głosu. Kontrola brzmienia. Kształtowanie muzykalności i wrażliwości artystycznej. Repertuar wokalny i wokalno-instrumentalny w kontekście problemów techniki wokalnej i interpretacji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: interpretacji repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego; samodzielnej pracy nad dziełami muzyki wokalnej - od pieśni do muzyki oratoryjnej i operowej; kreowania właściwej stylistyki wykonywanych dzieł; współpracy z akompaniatorem oraz zespołami symfonicznymi i operowymi.

Zespoły wokalne

Treści kształcenia: Utwory kameralne reprezentatywne dla stylów i gatunków zespołowej muzyki wokalnej. Praca w grupach śpiewaków o różnych składach osobowych. Współdziałanie w zakresie interpretacji muzyki zespołowej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: współpracy w zespołach śpiewaczych i ansamblach; podejmowania działań wokalno-technicznych i artystycznych z innymi wykonawcami zespołu.

Gra aktorska i wymowa sceniczna

Treści kształcenia: Zasady sztuki aktorskiej. Zasady dykcji.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: występowania na estradzie koncertowej; posługiwania się techniką gry aktorskiej; interpretowania tekstu literackiego; wykorzystywania elementów sztuki aktorskiej w działaniach scenicznych.

Ruch sceniczny

Treści kształcenia: Formy gry scenicznej z wykorzystaniem gestu, mimik i ruchu.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: gry aktorskiej i gestu w działaniach scenicznych i koncertowych; ekspresji artystycznej poprzez gest, mimikę, ruch.

Współpraca z korepetytorem

Treści kształcenia: współpraca z pianistą-kameralistą przy opracowywaniu dzieł wokalnych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: koordynowania partii wokalnej z akompaniamentem instrumentalnym pod względem technicznym i interpretacyjnym; współpracy z akompaniatorem i zespołem instrumentalnym.

Polityka Prywatności