Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Etnofilologia kaszubska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Nauczycielska - nauczyciel języka kaszubskiego w klasach IV-VI;
UWAGA! Dyplom licencjata uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.
Animacyjno-medialna - zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i współczesnych mediów, podstaw komunikacji społecznej i międzykulturowej, mechanizmów animowania aktywności kulturalnej mieszkańców regionu.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Student etnofilologii kaszubskiej pozna m.in. historyczne procesy kształtowania się społeczności kaszubskiej, zmiany w niej zachodzące, specyfikę kultury materialnej i duchowej Pomorza, ideowy i organizacyjny wymiar kaszubskiego ruchu regionalnego.
W PROGRAMIE STUDIÓW przewidziano ponad 600 godzin nauki języka kaszubskiego, przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, historia Kaszub i Pomorza, kaszubszczyzna w świecie języków Słowian, polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie, ćwiczenia i praktyki zawodowe odpowiednie dla specjalności.

ATUTY KIERUNKU

Ubogacając ofertę kształcenia na kierunku filologicznym o wiedzę z zakresu nauk społecznych, tworzy się unikatowy produkt edukacyjny. Biegła znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości stworzą fundamet kształcenia kompetencji profesjonalnych. Z uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych, kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.
Polityka Prywatności