Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Slawistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

I stopień: literaturoznawcza, językoznawcza, kulturoznawcza.

ATUTY KIERUNKU

Studenci Katedry odbywają praktyki zawodowe w bibliotekach, w Instytucie Sztuki, w biurach podróży, w ośrodkach kultury, w Żegludze. Studenci uczestniczą w programie Erasmus z Chorwacją (od przyszłego - również z Serbią). W Katedrze działają 4 koła naukowe: Serbistów, Translatoryczne, Kroatystów i Karantania. Studenci i pracownicy Katedry organizują co roku Festiwal Slawistyki. Mają wtedy miejsce naukowo-kulturowe spotkania z postaciami nauki, sztuki i kultury krajów słowiańskich. Corocznie, 27 stycznia organizujemy Święto Slawistów - Slavę, artystyczno-naukowy uroczysty wieczór patrona - św. Sawy Serbskiego.
Umiejętności pozafilologiczne zdobywane podczas studiów w Katedrze, to podstawy ruchu turystycznego na Bałkanach, podstawy informacji naukowej, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Katedry są zatrudniani w placówkach kultury, w placówkach dyplomatycznych, w biurach turystycznych, jako rezydenci w krajach bałkańskich, jako tłumacze w różnych podmiotach gospodarczych, w redakcjach środków przekazu.

Dodatkowe informacje

Slawistyka
Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201525
rok 201617
Liczba absolwentów
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201552,0%
absolwenci z roku 201682,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201552,0%0,0%
absolwenci z roku 201682,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%2,5%
w II roku0,3%
w III roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,55
w II roku0,06
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201511,1110,86
absolwenci z roku 20162,291,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201544,0%28,0%0,0%
abs. z roku 201641,2%29,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca25,7%33,3%
umowa o pracę21,3%26,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 072 zł2 128 zł
w II roku1 959 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 163 zł2 306 zł
w II roku2 291 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,480,51
w II roku0,42
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności