Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Unia europejska w działaniu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
Moduł I: (System prawa UE, Urzędnik UE, Przedsiębiorczość w UE) Dzięki modułowi student zna zasady funkcjonowania działania Unii Europejskiej, podstawy jej systemu prawnego, poznaje standardy działania unijnych instytucji i urzędów, zapoznaje się nabywa umiejętności w zakresie praktycznego stosowania instrumentów stymulujących przedsiębiorczość w państwach członkowskich UE.
Moduł II: (Polityki Wspólne UE, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wspólna Polityka Handlowa, Unijna polityka socjalna i zatrudnienia) Dzięki modułowi student zna wspólne polityki konstruowane i realizowane przez Unię Europejską, poznaje ich kanony ogólne i specyfikę polityk branżowych, Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wspólnej polityki handlowej, unijnej polityki socjalnej i zatrudnienia.

Dodatkowe informacje

Unia
unia – struktura danych w niektórych językach programowania
Unia Europejska
Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
Unia Europejska
Przyszła Europa musi być Europą ponadnarodową.
Autor: Paul-Henri Spaak
Unia Europejska
Trzeba zlikwidować wzajemne przenikanie się „dużej” Unii Europejskiej z unią walutową, która ma mniejszy zasięg. To niedopuszczalne, aby wszystkie 27 państw unijnych ustawicznie ingerowało i współdecydowało o sprawach 17 członków strefy euro. W obu kręgach nie operuje się tym samym językiem. (…) Opowiadam się za tym, aby mała rada eurolandu spotykała się w Strasburgu, a nie w Brukseli. Już miejsce szczytu powinno podkreślać różnice między nimi. (…) Instytucje jednej grupy państw są zbyt ociężałe dla drugiej grupy, a tym samym bezwładne. W strefie euro są kraje płatnicy i kraje petenci. Ci, którzy wpłacają pieniądze, powinni nadzorować zabiegających o pomoc.
Autor: Valery Giscard d'Estaing, rozmowa Romaina Leicka i Georga Mascolo, Parszywa „17”, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 17 września 2012
Unia Europejska
Europa dwóch prędkości to projekt skierowany przeciwko Unii Europejskiej. To także projekt skierowany przeciwko państwom naszego regionu. To jest w sumie inna nazwa końca Unii.
Autor: Jarosław Kaczyński
Polityka Prywatności