Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Unia europejska w działaniu

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
Moduł I: (System prawa UE, Urzędnik UE, Przedsiębiorczość w UE) Dzięki modułowi student zna zasady funkcjonowania działania Unii Europejskiej, podstawy jej systemu prawnego, poznaje standardy działania unijnych instytucji i urzędów, zapoznaje się nabywa umiejętności w zakresie praktycznego stosowania instrumentów stymulujących przedsiębiorczość w państwach członkowskich UE.
Moduł II: (Polityki Wspólne UE, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wspólna Polityka Handlowa, Unijna polityka socjalna i zatrudnienia) Dzięki modułowi student zna wspólne polityki konstruowane i realizowane przez Unię Europejską, poznaje ich kanony ogólne i specyfikę polityk branżowych, Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wspólnej polityki handlowej, unijnej polityki socjalnej i zatrudnienia.
Unia
unia – struktura danych w niektórych językach programowania
Unia Europejska
Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
Unia Europejska
Przyszła Europa musi być Europą ponadnarodową.
Autor: Paul-Henri Spaak
Unia Europejska
Trzeba zlikwidować wzajemne przenikanie się „dużej” Unii Europejskiej z unią walutową, która ma mniejszy zasięg. To niedopuszczalne, aby wszystkie 27 państw unijnych ustawicznie ingerowało i współdecydowało o sprawach 17 członków strefy euro. W obu kręgach nie operuje się tym samym językiem. (…) Opowiadam się za tym, aby mała rada eurolandu spotykała się w Strasburgu, a nie w Brukseli. Już miejsce szczytu powinno podkreślać różnice między nimi. (…) Instytucje jednej grupy państw są zbyt ociężałe dla drugiej grupy, a tym samym bezwładne. W strefie euro są kraje płatnicy i kraje petenci. Ci, którzy wpłacają pieniądze, powinni nadzorować zabiegających o pomoc.
Autor: Valery Giscard d'Estaing, rozmowa Romaina Leicka i Georga Mascolo, Parszywa „17”, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 17 września 2012
Unia Europejska
Przez umieszczenie podstawowej produkcji pod wspólnym zarządem i instytucję nowej Wysokiej Władzy (Haute Autorité), której decyzję zwiążą Francję, Niemcy i kraje, które do niej przystąpią, ta propozycja stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju.
Autor: Robert Schuman, Deklaracja z 9 maja 1950 r., europa.eu
Polityka Prywatności