państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Interwencja kryzysowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Praca socjalna
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Interwencja kryzysowa (wsparcie jednostek i grup znajdujących się w kryzysie np.: przemoc domowa, bezrobocie, bezdomność, zdarzenia traumatyczne, rodzina dysfunkcyjna, przesiedlona);

Dodatkowe informacje

Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji (W. Badura-Madej (1996). Interwencja kryzysowa to działalność prewencyjna, związaną z prewencją wtórną – zapobieganiem pogłębianiu się patologii w konsekwencji nierozwiązanych kryzysów. Prewencja pierwotna to zapobieganie rozwojowi kryzysów i patologizacji w wymiarze ogólnospołecznym.
Polityka Prywatności