Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Praca socjalna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia na kierunku Praca Socjalna sprawiają, że student staje się zaradnym, kreatywnym specjalistą w zakresie aktywnej, skutecznej pracy dla drugiego człowieka w zakresie pomocy społecznej. Zdobyta wiedza filozoficzna, socjologiczna, psychologiczna oraz praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalają na skuteczne poznawanie istot ludzkich zachowań i procesów społecznych.

W czasie toku nauki student uczy się dokonywać diagnoz oraz stosować metody, techniki i środki służące rozwiązywaniu problemów (np. zdobywanie środków utrzymania, kompensacja dysfunkcjonalności rodziny, radzenie sobie z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa).

Kariera zawodowa Absolwenta

Absolwent kierunku Praca Socjalna potrafi stworzyć miejsce pracy zdobywając niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i prowadzenia własnej firmy. Może również znaleźć zatrudnienie w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, a także w organizacjach pozarządowych.

Dodatkowe informacje

Praca socjalna - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek–środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.
Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.
Polityka Prywatności