Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Socjologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-03-08
inne oceny

Socjologia poza opisem rzeczywistości społecznej oraz konstruowaniem ram teoretycznych jest nauką praktyczną. Wiedza i kwalifikacje społeczne są przydatne w szeroko definiowanej aktywności zawodowej, dzięki solidnym podstawom wiedzy z dziedziny: psychologii, ekonomii, komunikowania, zarządzania, socjologii organizacji, mediów i kultury, zarządzania wiedzą i informacją, socjoterapii.

Absolwenci kierunku Socjologia potrafią z łatwością odnaleźć się na współczesnym rynku pracy w wielu dziedzinach, m.in. marketing, szkolenia, zarządzanie organizacjami, administracja samorządowa i publiczna, edukacja, negocjacje i sprzedaż, media i kultura, zarządzanie projektami i badania, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja i PR, socjoterapia.


Dzięki nabytej wiedzy student potrafi samodzielnie przygotować badania ilościowe i jakościowe oraz dokonać interpretacji ich wyników. Biegle porusza się w dziedzinie zagadnień teoretycznych, sprawnie odnosząc je do konkretnych zadań o charakterze analitycznym.

Uczestnictwo w zajęciach rozwija zdolności przywódcze studentów oraz ich umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów, właściwego definiowania przyczyn problemów społecznych (także tych związanych z funkcjonowaniem organizacji) oraz budowania efektywnych zespołów. Przyczynia się do tego istotny składnik programu kształcenia w postaci rozbudowanego bloku przedmiotów dodatkowych.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Socjologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności