Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Zdrowie publiczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne są przyszłościowe i pozwalają na monitorowanie dokonujących się zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, które wymagają teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat nauk przyrodniczych, medycznych, ekonomicznych oraz społecznych. 

Studia kształtują umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego, gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, a także realizowania programów dotyczących profilaktyki i prewencji. Najlepsi wykładowcy uczą jak wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu zawodowym.

Kariera zawodowa

Ukończenie studiów na kierunku Zdrowie Publiczne daje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą sensu, celów, zasad i problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce., Student zdobywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. 

Absolwent jest przygotowany do pracy na rynku świadczeniodawców medycznych, w tym zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz pełnienia funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych
i prywatnych. Absolwent przygotowany jest również do realizowania programów ze środków UE oraz FIO, a także pracy w organizacjach pozarządowych.

Dodatkowe informacje

Zdrowie publiczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
Zdrowie
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
Zdrowie
Tym, kto szkodzi ludziom, nie są zagraniczne firmy farmaceutyczne – tylko zbrodniarze (tak: ludobójcy) z Ministerstwa „Zdrowia” i „Opieki Społecznej” – narzucający ceny i zakazujący sprzedaży konkurencyjnych, tańszych leków.
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Zdrowie
Miłość jest chorobą, z której nikt nie pragnie się wyleczyć. Ten, kogo dotknęła, nie chce wrócić do zdrowia, kto cierpi z jej powodu, nie szuka lekarza.
Autor: Paulo Coelho
Zdrowie
Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie,
jako smakujesz,
aż się zepsujesz.
Autor: Jan Kochanowski
Polityka Prywatności