Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Filologia germańska

I stopnia licencjackie
Kierunek: Filologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Jeśli poznałeś już podstawy języka naszych zachodnich sąsiadów, a interesujesz się tym niezwykłym krajem, zostań studentem filologii germańskiej. Zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim i już po pierwszym roku nauki większość studentów osiąga poziom językowy B2 według ESOKJ, a po trzecim C1. Podczas studiów studenci poznają również, oprócz kompleksowych zagadnień lingwistycznych, niemieckojęzyczną literaturę, a także kulturę i historię germańskiego obszaru językowego. Program specjalizacji uzupełniają zajęcia ogólno-humanistyczne (jak np. filozofia, psychologia) oraz przedmioty, które wykształcają umiejętności wymagane na rynku pracy (m.in. warsztaty z komunikacji interpersonalnej, informatyka, projekt własnego przedsięwzięcia gospodarczego, działania twórcze).

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności