Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, a także w związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na kompetentnych specjalistów w zakresie zarządzania w obszarze sfery publicznej jako nowej administracji dostosowanej dla potrzeb kraju w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Absolwenci ze specjalnością administracja i zarządzanie w sferze publicznej będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej, jak np. w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkich i powiatowych Urzędach Pracy, Państwowych Inspekcjach Handlowych, Regionalnych Izbach Obrachunkowych czy urzędach skarbowych oraz w innych instytucjach i organizacjach służb publicznych.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności