Poznań, Polska

Controlling i finanse przedsiębiorstw

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Controlling jest wsparciem kierownictwa różnych organizacji przy planowaniu, sterowaniu i kontroli tych podmiotów, procesów i projektów. /jako Student specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania i wykorzystania informacji finansowych w podejmowaniu decyzji oraz analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiedza dostarczona  w ramach specjalności ułatwi  Ci rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. 

Jako Absolwent specjalności będzie m. in. :

  • korzystać z narzędzi controllingu w procesach oceny działalności podmiotów gospodarczych i podejmowaniu decyzji zarządczych,
  • przygotowywać i interpretować wyniki działalności gospodarczej dla różnych interesariuszy,
  • wykorzystywać finansowy wymiar działalności podmiotów gospodarczych dla wspomagania procesów i decyzji biznesowych.

Dodatkowe informacje

Controlling
Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Polityka Prywatności