państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Poznań, Polska

Podatki i doradztwo podatkowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/
Podatki są złożoną kategorią – nie tylko fiskalną, ale też ekonomiczną i społeczną. Skutkiem nakładania podatków jest zmiana w sytuacji dochodowej i majątkowej podatników, a to wpływa na ich zachowanie, podejmowanie decyzji gospodarczych i konsumpcyjnych. Po ukończeniu specjalności będziesz: znać polskie i międzynarodowe systemy i przepisy podatkowe znać rachunkowość podatkową interpretować przepisy podatkowe prowadzić ewidencję podatkową rozliczać i weryfikować zobowiązania podatkowe znać zasady stosowania ulg, zwolnień i odliczeń zgodnie z przepisami prawa podatkowego kontrolować należności naliczone i odprowadzone przez podatnika.

Przykłady zawodów

Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe

Dodatkowe informacje

Podatki
Istotą demokracji jest obywatelska świadomość, że każdy grosz z podatków należy do nas wszystkich, a nie tylko do polityków.
Autor: Steven Kelman, wykładowca Harvard Kennedy School of Government
Podatki
Wyrównywanie szans, warunków i ochrona słabszych musi opierać się nie tylko i nie przede wszystkim na podatkach, ale na powszechnym uczestnictwie we władzy i własności.
Autor: Jacek Kuroń, Na krawędzi, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
Podatki
Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek
Na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak
Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem.
Autor: Kazik Staszewski, Cztery pokoje
Polityka Prywatności