Poznań, Polska

Rachunkowość i audyt finansowy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

W trakcie studiów m.in.:
Pozyskasz  lub rozszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw. Zakres tematyczny specjalności obejmuje większość treści wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.

Jako Absolwent specjalności będzie m. in.:

  • prowadził księgi rachunkowe i rozwiązywał problemy w tym zakresie,
  • sporządzał sprawozdania finansowe,
  • wykorzystywał narzędzia audytu w badaniu sprawozdań finansowych,
  • interpretował sprawozdania finansowe, dokonywał ich oceny.

Przykłady zawodów

Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Dodatkowe informacje

Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
audyt finansowy
Audyt finansowy (inaczej rewizja finansowa) – to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności