studialicencjackie.info
Białystok, Polska

Ekonomiczno-prawny

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Odpowiada za politykę handlową firmy; zarządza działem handlowym, opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację.
Odpowiada za opracowanie i wdrażanie strategii i planów marketingowych, nadzorowanie przeprowadzania analiz i badań rynkowych, monitorowanie skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach sprzedaży; prowadzi efektywne planowanie i wydatkowanie budżetu marketingowego.
Odpowiada za rozwój pojedynczych produktów / usług lub portfela produktów / usług; współpracuje w tym zakresie z kluczowymi dostawcami i klientami; tworzy lub współtworzy strategię marketingową i sprzedażową; odpowiada za planowanie i wykonanie budżetu w zakresie zarządzanego portfela produktów lub usług.
Kreuje i realizuje politykę sprzedażową firmy, w tym pozyskuje nowych klientów oraz utrzymuje dobre relacje z partnerami biznesowymi; zarządza działem sprzedaży; opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację.
Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014122
rok 2015100
rok 2016142
rok 2017154
rok 2018186
rok 2019156
rok 202059
rok 202152
Liczba absolwentów
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,0%
absolwenci z roku 201692,9%
absolwenci z roku 201792,2%
absolwenci z roku 201884,9%
absolwenci z roku 201987,2%
absolwenci z roku 202088,1%
absolwenci z roku 202186,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,0%78,0%
absolwenci z roku 201691,5%80,3%
absolwenci z roku 201790,9%83,1%
absolwenci z roku 201884,9%65,6%
absolwenci z roku 201985,9%65,4%
absolwenci z roku 202088,1%66,1%
absolwenci z roku 202175,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,2%3,5%3,4%5,7%4,9%4,4%4,2%2,4%
w II roku0,8%2,0%1,1%1,4%4,2%5,7%3,0%
w III roku9,5%4,1%3,1%4,4%8,9%6,6%
w IV roku6,0%6,8%1,9%6,1%5,4%
w V roku5,2%2,8%0,8%3,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,090,340,360,740,710,670,660,30
w II roku0,090,250,130,220,620,800,43
w III roku1,030,430,540,681,250,83
w IV roku0,780,910,340,890,69
w V roku0,880,440,130,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,2922,03
absolwenci z roku 201519,7923,62
absolwenci z roku 201616,8021,43
absolwenci z roku 201715,5720,10
absolwenci z roku 201813,9816,97
absolwenci z roku 201914,3017,37
absolwenci z roku 202011,0412,07
absolwenci z roku 20212,043,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,6%32,8%6,5%
abs. z roku 201530,0%22,0%2,0%
abs. z roku 201642,3%32,4%4,2%
abs. z roku 201748,1%35,1%6,5%
abs. z roku 201852,7%44,1%2,2%
abs. z roku 201943,6%30,8%1,3%
abs. z roku 202057,6%37,3%0,0%
abs. z roku 202153,8%42,3%1,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca29,6%17,8%28,0%29,8%33,4%26,6%38,6%37,7%
umowa o pracę19,9%14,5%20,1%20,9%25,1%20,4%28,8%29,0%
samo­zatrudnienie5,2%2,0%3,4%3,4%0,8%0,5%0,0%1,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 106 zł1 882 zł1 707 zł1 749 zł1 993 zł2 417 zł2 162 zł3 063 zł
w II roku1 927 zł1 880 zł1 963 zł2 432 zł2 527 zł2 861 zł3 134 zł
w III roku2 211 zł2 846 zł2 971 zł2 954 zł2 994 zł3 488 zł
w IV roku2 957 zł3 413 zł3 515 zł3 557 zł4 205 zł
w V roku3 560 zł4 183 zł4 328 zł4 555 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 316 zł2 203 zł2 081 zł1 999 zł2 149 zł3 037 zł2 932 zł3 196 zł
w II roku2 102 zł2 070 zł2 383 zł2 592 zł2 773 zł3 411 zł3 729 zł
w III roku2 416 zł3 072 zł3 080 zł3 242 zł3 284 zł3 761 zł
w IV roku3 104 zł3 734 zł3 603 zł3 682 zł4 377 zł
w V roku3 697 zł4 272 zł4 445 zł4 614 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,290,510,410,410,450,520,420,54
w II roku0,500,490,450,530,530,550,55
w III roku0,550,700,640,610,570,60
w IV roku0,690,780,680,670,72
w V roku0,780,880,780,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UwB, Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

Polityka Prywatności