Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Prawo nowych technologii

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • polskie, europejskie i międzynarodowe regulacje z zakresu e-commerce
 • tworzenie profesjonalnego otoczenia prawnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną
 • wyspecjalizowana wiedza z zakresu prawa autorskiego dotycząca zasad ochrony baz danych i programów komputerowych
 • tworzenie regulaminów stron internetowych i polityki prywatności
 • praktyczna wiedza na temat elektronicznych instrumentów płatniczych i nowoczesnej bankowości
 • profesjonalna obsługa środowiska mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery social mediów
 • zaawansowana znajomość problematyki prawnej i rozwiązywanie problemów z zakresu e-marketingu
 • zasady funkcjonowania e-administracji.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • prawne regulacje handlu elektronicznego - wiedza z zakresu polskich, europejskich i międzynarodowych unormowań dotyczących e-commerce z uwzględnieniem prawa konsumenckiego
 • prawo marketingu i reklamy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - praktyczne stosowanie prawa dotyczącego reklamy i promocji, w szczególności: prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa ochrony danych osobowych, prawa konkurencji (reklama nieuczciwa i zakazana, e-mail marketing, SMS marketing)
 • prawne aspekty działów IT - wyspecjalizowana wiedza z zakresu ochrony baz danych, programów komputerowych, tworzenie otoczenia prawnego stron WWW, w tym regulaminów stron internetowych i polityk prywatności, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
Praca dla Ciebie:
 • działy IT w przedsiębiorstwach
 • działy prawne w przedsiębiorstwach
 • biura i działy marketingu
 • agencje reklamowe
 • start-up
 • działy e-commerce w przedsiębiorstwach
 • media
 • działy handlu międzynarodowego w przedsiębiorstwach
 • banki
 • przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej
 • urzędy administracji publicznej
 • parki technologiczne
 • podmioty z sektora B&R
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze nowych technologii.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.
Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Polityka Prywatności