państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kryminologia

I stopnia licencjackie
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na specjalności Kryminologia przeznaczone są dla osób, którym bliskie są zagadnienia związane z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem przestępczości. Jest to oferta edukacyjna skierowana do osób, które swoją zawodową przyszłość chcą związać z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości lub służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dla kogo:
Absolwenci studiów I stopnia takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz prawo będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie kryminologii. Wśród osób, które w ten sposób mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe wymienić można pracowników i funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, członków organizacji zajmujących się obroną praw człowieka, pracowników socjalnych, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Sylwetka absolwenta:
Dzięki bogatemu, interdyscyplinarnemu podejściu do tematyki studiów, studenci będą w stanie zrozumieć szerokie spektrum zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jej źródłami i przejawami. Zdobędą wiedzę o wybranych aspektach prawa karnego, kompetencjach Policji i innych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, o mechanizmach zachowań jednostki oraz grupy społecznej kontekście zjawisk kryminogennych i kryminalnych.

Przykłady zawodów

Odpowiada za przeprowadzanie analizy toksykologicznej oraz określenie rodzaju substancji toksycznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; przygotowuje ekspertyzy i opinie w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych danej substancji toksycznej; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań toksykologicznych.
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności