Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kulturoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia mają charakter ogólnohumanistyczny (kulturoznawczy), nie zaś filologiczny; szczególny nacisk położony jest jednak na kulturę Japonii, a intensywna nauka języka japońskiego umożliwi jego praktyczne opanowanie w stopniu średnio zaawansowanym. Oprócz przedmiotów ogólnych, wchodzących w skład wykształcenia każdego kulturoznawcy (filozofia, historia kultury, jej socjologia i antropologia, teorie kultury czy zarządzanie kulturą), w programie studiów znajdą się przedmioty dające pogłębioną znajomość kultury Japonii, i to nie tylko tej klasycznej, ale również współczesnej.

Program uwzględnia wciąż rosnące zainteresowanie nowoczesnym obliczem Japonii i kładzie nacisk na prezentowanie najnowszych zjawisk w życiu kulturalno-społecznym, w tym aktualnych trendów w kulturze masowej i popularnej (film, komiks, nowoczesne media). Japońska nowoczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy bogatej kultury tradycyjnej (klasyczny teatr, literatura, sztuki piękne i estetyka).

Równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności jest cechą unikatową studiów w PJWSTK. Jesteśmy świadomi, że wśród kandydatów na te studia są osoby głęboko i poważnie zafascynowane tymi młodymi obszarami japońskiej kultury i chcemy wyjść temu naprzeciw. Tacy studenci mogą dzielić się swoją wiedzą i pasją także w trakcie regularnych spotkań Koła Dyskusyjnego, które co roku przygotowuje uczelniany Dzień Kultury Japonii.
Kulturoznawstwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Znać zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Powinien znać i rozumieć współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. Powinien legitymować się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki. Powinien nabyć umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury.
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności