Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Grafika

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i pod­stawy eduka­cji artystycznej. Przed­mioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin jak: podstawy algo­rytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworze­nie grafiki i animacji komputerowej, mo­delowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają prak­tyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.

W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwie­nie studenta na plastykę - na ten aspekt położono szczególny nacisk, gdyż obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej jak i w grach komputerowych.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łą­czące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;

grafiki - program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;

informatyki - studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów; multimedia; projektowanie stron internetowych; organizacja i kierowanie projektami; administrowanie systemami informatycznymi zarządzania; tworzenie przyjaznych użytkownikowi i funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.
Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym. Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJWSTK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Grafika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Polityka Prywatności