Warszawa, Polska

Zdrowie publiczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Kształcenie na tym kierunku polega na łączeniu wiedzy z dziedziny nauk medycznych, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych i prawnych, a także ochrony środowiska.

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk dotyczących zarządzania, a także ochrony środowiska i równocześnie - bardzo dużą wiedzę medyczną. W czasie studiów pozna problemy zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej w Polsce, a także w  Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne nabywa umiejętności rozpoznawania i monitorowania zagrożeń biologicznych, środowiskowych, demograficznych, psychologicznych występujących w zbiorowości ludzkiej, a przede wszystkim tam, gdzie ryzyko wystąpienia zagrożeń jest podwyższone z uwagi na różne patologie.

Perspektywy pracy 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne to kompetentna osoba do zajmowania kierowniczych stanowisk w zakresie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej i instytucjach państwowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych, zajmujących się realizacją świadczeń zdrowotnych oraz promocją i ochrona zdrowia. Dotyczy to zarówno instytucji szczebla gminnego i powiatowego jak również szczebla wojewódzkiego i centralnego. 

Jest poszukiwanym pracownikiem w Państwowych Inspekcjach Sanitarnych.Może wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w np. szkołach promujących zdrowie czy szkolnictwie specjalnym. Może rozwijać swoją karierę w firmach farmaceutycznych. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani także przez organizacje pozarządowe i  instytucje zajmujące się pomocą społeczną. 

Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne może także otwierać własne zakłady zdrowotne po uzyskaniu wszelkich zezwoleń. Może także prowadzić badania naukowe w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Przykłady zawodów

Zajmuje się ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; podejmuje zadania w zakresie zdrowia publicznego na szczeblu: administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych, nadzoru sanitarnego, a w szczególności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w Nadzorze Farmaceutycznym oraz w ochronie przed zagrożeniami środowiskowymi publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w instytucjach zarówno publicznych i niepublicznych promujących zdrowy styl życia i instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.
Zajmuje się prowadzeniem badań problemów zdrowia środowiskowego, szkoleniem specjalistycznym, współpracą międzyresortową i międzynarodową w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego oraz sprawowaniem funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, szacowanie i charakterystyka ryzyka; odpowiada za opracowywanie metod postępowania i informowania społeczeństwa, identyfikację przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, rozwiązywanie indywidualnych i grupowych problemów zdrowia środowiskowego; podejmuje działania na rzecz monitorowania środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz oceny oddziaływania środowiska na zdrowie.

Dodatkowe informacje

Zdrowie publiczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
Zdrowie
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
Zdrowie
Miłość jest chorobą, z której nikt nie pragnie się wyleczyć. Ten, kogo dotknęła, nie chce wrócić do zdrowia, kto cierpi z jej powodu, nie szuka lekarza.
Autor: Paulo Coelho
Zdrowie
Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.
Autor: Leonardo da Vinci
Zdrowie
Tym, kto szkodzi ludziom, nie są zagraniczne firmy farmaceutyczne – tylko zbrodniarze (tak: ludobójcy) z Ministerstwa „Zdrowia” i „Opieki Społecznej” – narzucający ceny i zakazujący sprzedaży konkurencyjnych, tańszych leków.
Autor: Janusz Korwin-Mikke

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201530
rok 201621
rok 201719
rok 201825
rok 201913
Liczba absolwentów
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201540,0%
absolwenci z roku 201638,1%
absolwenci z roku 201742,1%
absolwenci z roku 201860,0%
absolwenci z roku 201953,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201540,0%23,3%
absolwenci z roku 201614,3%9,5%
absolwenci z roku 201736,8%26,3%
absolwenci z roku 201844,0%16,0%
absolwenci z roku 201923,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,9%7,5%0,9%0,7%0,0%
w II roku0,0%5,6%1,3%1,0%
w III roku0,0%4,8%1,8%
w IV roku0,0%7,5%
w V roku1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,380,620,080,410,00
w II roku0,000,510,230,19
w III roku0,000,450,26
w IV roku0,000,79
w V roku0,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20151,666,25
absolwenci z roku 20160,521,39
absolwenci z roku 20175,116,12
absolwenci z roku 20180,641,60
absolwenci z roku 20190,000,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201593,3%76,7%3,3%
abs. z roku 2016100,0%81,0%14,3%
abs. z roku 201778,9%73,7%5,3%
abs. z roku 201888,0%76,0%8,0%
abs. z roku 201992,3%92,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca84,2%88,5%74,1%79,3%92,3%
umowa o pracę71,1%70,2%62,7%66,3%92,3%
samo­zatrudnienie3,3%14,3%5,3%8,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku4 391 zł3 615 zł3 339 zł4 378 zł3 981 zł
w II roku4 849 zł4 168 zł3 520 zł5 120 zł
w III roku4 399 zł4 855 zł4 144 zł
w IV roku4 822 zł5 644 zł
w V roku5 498 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku4 082 zł4 241 zł3 378 zł5 127 zł3 981 zł
w II roku4 002 zł4 449 zł3 897 zł5 272 zł
w III roku4 342 zł4 964 zł4 505 zł
w IV roku4 777 zł5 397 zł
w V roku5 785 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne - WSEiZ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,930,730,620,880,72
w II roku1,090,770,640,97
w III roku0,880,840,73
w IV roku0,881,00
w V roku0,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WSEiZ, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności