Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kim będziesz po studiach
 1. Znajdziesz zatrudnienie:
  • na stanowisku specjalisty, menedżera i konsultanta w e-administracji
  • jako urzędnik w centralnych organach władzy państwowej, a także w jednostkach samorządu terytorialnego
  • na stanowisku specjalisty w zespołach wdrażających systemy informatyczne w administracji centralnej i samorządowej
  • jako specjalista w działach administracji firm i innych organizacji
 2. Absolwenci tej specjalności mają szansę uczestniczyć w procesie transformacji i informatyzacji sektora administracji publicznej, w kreowaniu nowej jakości funkcjonowania urzędów i jednostek administracji rządowej i samorządowej.
 3. Dodatkowym atutem pracy urzędnika administracji publicznej jest jej stabilność.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-06-11
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych siedem uzyskało ocenę ,,w pełni” tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Kryterium dotyczące prowadzenia badań naukowych nie zostało ocenione, gdyż prowadzenie badań na studiach pierwszego stopnia nie było obligatoryjne.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności