studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Kryminologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/kryminologia
Kryminologia zajmuje się badaniem przestępstw w ujęciu całościowym. Studia kryminologiczne otwierają szereg perspektyw zawodowych. Absolwenci mogą podjąć prace w organach przeciwdziałania zjawisku przestępczości, a także w instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw. Absolwent kończąc studia na tym kierunku sprawnie porusza się w obszarze źródeł prawa w szczególności prawa i postępowania karnego. Umie stosować metody i narzędzia właściwe dla pracy kryminologa. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie znajduje się w wąskim gronie uczelni wyższych, które oferują kierunek Kryminologia.
Strona www uczelni: mans.org.pl

Przykłady zawodów

Odpowiada za przeprowadzanie analizy toksykologicznej oraz określenie rodzaju substancji toksycznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; przygotowuje ekspertyzy i opinie w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych danej substancji toksycznej; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań toksykologicznych.
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/kryminologia

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Opis kierunku na stronie MANS:
old.wsm.warszawa.pl/rekrutacja/kryminologia

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. +48 22 59 00 700
rekrutacja@mans.org.pl 
rektorat@mans.org.pl

Na czasie:

Polityka Prywatności