Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pedagogika

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia pedagogiczne zapewniają rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym. Wiedza zdobywana w trakcie studiów ma na celu ułatwienie zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent Pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencje komunikacyjne, w zakresie twórczego i perspektywicznego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Analizuje metody i problemy pracy społeczno-wychowawczej w różnorodnych środowiskach. Poznaje także problematykę pedagogiki czasu wolnego i edukacji ustawicznej, zajmuje się problematyką zaburzeń przystosowania społecznego, ich źródeł, sposobów zapobiegania, a przede wszystkim ich korygowania. Określa i analizuje metody i techniki wychowania resocjalizującego. Bada źródła i patogeniczne skutki uzależnień i przemocy, zwłaszcza wśród młodzieży i w środowisku szkolnym oraz zajmuje się ich profilaktyką.

Absolwent zaznajamia się z problematyką wychowania człowieka w kontekście pracy, kształtowania stosunku do niej, działalności zawodowej, nadążania za wyzwaniami i zmieniającymi się standardami pracy.

Jedno z podstawowych założeń edukacyjnych to przekonanie, że absolwent pedagogiki po ukończeniu naszej Uczelni - musi być pedagogiem kreatywności!

Przed uruchomieniem studiów pedagogicznych przy Wyższej Szkole Menedżerskiej utworzono Akademickie Gimnazjum i Liceum. Placówki te stanowią doskonałe zaplecze dla tego kierunku studiów.
Pedagogika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności