Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w bankowości i finansach

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu systemu finansowego w Polsce i na świecie, polityki pieniężnej, polityki kredytowej i zarządzania bankiem komercyjnym, operacji bankowych oraz rynku kapitałowego, papierów wartościowych i operacji giełdowych. Absolwent dysponuje wiedzą o pieniądzu i innych instrumentach finansowych, finansach publicznych, finansach przedsiębiorstw i innych sektorów gospodarki. Zna zasady działalności banku centralnego, banków komercyjnych, polityki pieniężnej i operacji bankowych. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Zdobyta wiedza daje dobre podstawy do zarządzania aktywami finansowymi podmiotów gospodarczych.

Absolwent jest przygotowany do merytorycznej pracy w różnych dziedzinach gospodarki finansowej przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Dzięki zdobytym kwalifikacjom może kierować zespołami ludzkimi w zakresie realizacji specjalistycznych zadań w dziedzinie finansów i bankowości w przedsiębiorstwach, bankach, organach sektora publicznego i innych. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności