Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.

W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę specjalistyczną i kwalifikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sposobów pozyskiwania i doboru pracowników, metod badań społecznych, polityki zatrudnienia i rynku pracy, kształtowania kapitału intelektualnego organizacji, udziału zasobów ludzkich w zarządzaniu wartością firmy, profesjonalizacji kadr poprzez zarządzanie kompetencjami, efektywnego szkolenia pracowników, zasad organizacji i kierowania pracą zespołową, controllingu personalnego.

Jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów pracowniczych firmy, a także we wdrażaniu do praktyki różnego typu i wielkości organizacji, efektywnych metod i instrumentów zarządzania kadrami.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent może pracować na stanowisku kierownika zespołów pracowniczych, komórek kadrowych, specjalisty ds. pracowniczych. Przede wszystkim na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji związanych z ludźmi i celowymi zmianami w organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności