Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/administracja1/
Student nabywa kompetencji z zakresu:
 • rozumienia i stosowania systemu prawa administracyjnego i wybranych elementów prawa cywilnego, a także podstaw zarządzania publicznego, w rozwiązywaniu konkretnych zadań z zakresu administracji publicznej
 • metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i mediacji
 • identyfikacji i interpretacji zjawisk i problemów prawnych z zakresu szeroko rozumianych stosunków pracy w powiązaniu ze sferą społeczną i gospodarczą
 • sporządzania decyzji administracyjnych i postanowień
 • sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług
 • stosowania przepisów i procedur wymaganych do przygotowania zamówienia publicznego i oceny złożonych ofert
 • zarządzania usługami komunalnymi oraz doboru optymalnej formy przedsiębiorczości określonej jednostki publicznej
 • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej


Po ukończeniu studiów na kierunku administracja można podjąć pracę:

 • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej
 • w organizacjach pozarządowych
 • w firmach współpracujących z administracją publiczną
 • w jednostkach zarządzających mieniem należącym do Skarbu Państwa, administracji samorządowej
 • w komórkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego

Ocena programowa PKA

Data: 2013-01-17
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że wysoki poziom kształcenia na kierunku „administracja” prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych – siedem uzyskało ocenę wyróżniającą, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju ocenianego kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Kryterium – prowadzenie badań naukowych – uzyskało ocenę w pełni.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności