Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

I stopnia licencjackie
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Skąd wiadomo, że firmie skutecznie udało się osiągnąć zamierzone cele? Na jakiej podstawie możemy wnioskować czy wykorzystaliśmy posiadane środki i zasoby w optymalny sposób, cele te realizując? Jak jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, które z aspektów funkcjonowania firmy wymagają optymalizacji? Te i podobne pytania zadają sobie właściciele i menagerowie firm nie od dziś. Nie od dziś też działalność każdej firmy czy instytucji cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania oraz systemów, mających zapewnić im spójność funkcjonowania, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie założonych celów. Nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą bowiem w pełni efektywne, jeśli nie będą podlegać kompleksowej kontroli. Ta uniwersalna reguła dotyczy wszystkich firm i instytucji bez względu na profil prowadzonej przez nie działalności, rodzaj własności czy sposób zorganizowania. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności kontrolę zarządczą. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są okazały się niezbędne zwłaszcza w dużych jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami audytorzy zaś odgrywają bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak i samych menadżerów.

Dodatkowe informacje

Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny – według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą (ang. assurance activity), której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją (ang. governance).
Kontrola
kontrola administracyjna
kontrola zarządcza
Kontrola zarządcza – specyficzne rozwiązanie organizacyjne, tj. koncepcja teoretyczna, którą urzeczywistnia się w praktyce organizacyjnej, aby przezwyciężyć określone problemy w organizacji i osiągać zakładane rezultaty. W ujęciu Józefa Płoskonki, kontrola zarządcza to system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie zmierzając do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte.
Kontrola
Kontrola. Niesamowite są działania ludzi, którzy do niej dążą. Niektóre opierają się na podstępie, inne na małych sztuczkach. Na końcu takie, które prowadzą do wmuszeń. Dlaczego walczymy tak mocno o kontrolę? Bo wiemy, że stracić ją to oddać swój los w ręce innych, a co może być bardziej niebezpieczne?
Postać: Mary Alice Young w serialu Gotowe na wszystko, sez. II, odc. 2
Polityka Prywatności