Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym — zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zapoznaje się ze szczegółowymi metodykami niezbędnymi w pracy nauczyciela w szkole i przedszkolu, poznaje podstawowe przepisy prawa oświatowego, posiada niezbędną wiedzę psychologiczną w zakresie prawidłowości rozwojowych dziecka, potrafi diagnozować problemy dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające. Otrzymuje przygotowanie do prowadzenia zajęć umuzykalniających i ruchowych, a także poznaje metody, ćwiczenia i zabawy potrzebne w przyszłej pracy dydaktycznej.

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności