Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Rewitalizacja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Absolwent po cyklu zajęć Rewitalizacja potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno – prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; zarządzania przestrzenią zdegradowaną. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Potrafi samodzielnie wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z ich programem finansowania. Posiada szerokie umiejętności z zakresu metod i działań w procesach rewitalizacji.

Dodatkowe informacje

Rewitalizacja
Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment, gentrification – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
Polityka Prywatności