Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Stosunki międzynarodowe

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Stosunki międzynarodowe to studia dla osób ciekawych świata, osób pragnących zrozumieć mechanizmy, rządzące stosunkami między państwami i innymi partnerami z różnych krajów. Osób, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej w kraju i zagranicą, które swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w międzynarodowym biznesie. Nabytą wiedzę będą mogły też wykorzystać, pracując w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz – w Polsce – w zagranicznych firmach i polskich przedsiębiorstwach, prowadzących lub uruchamiających wymianę gospodarczą z zagranicą.

Ocena programowa PKA

Data: 2018-03-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Filii w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „stosunki międzynarodowe” studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe, uzyskały ocenę w pełni.
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.
Polityka Prywatności