Łódź, Polska

Ochrona i obrona narodowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Specjalność Ochrona i obrona narodowa skierowana jest dla studentów, którzy interesują się organizacją i aktywnością państwa w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Specjalność ta ukierunkowana została na dwa obszary, z których pierwszy odpowiada za przygotowanie studentów do realizacji zadań związanych z obroną państwa oraz Siłami Zbrojnymi RP (SZRP), a drugi nakierowany jest na merytoryczne przygotowanie studentów do pracy/służby w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność Ochrona i obrona narodowa precyzyjnie kształtuje studentów i przygotowuje ich do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzajów kryzysów i wojen oraz ciągłego modelowania zewnętrznej i wewnętrznej polityki bezpieczeństwa państwa.

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przygotowanie obronne państwa;
 • Rola organów władzy wykonawczej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • Umundurowane formacje policyjne w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa;
 • Służby specjalne RP;
 • Pożarnictwo i ratownictwo;
 • Kryminologia;
 • Kryminalistyka;

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające podjęcie pracy w:

 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Straży Pożarnej;
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służbie Celnej;
 • Służbie Więziennej;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Straży Ochrony Kolei;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
Strażach gminnych (miejskich).

Dodatkowe informacje

Obrona
Obrona – zasadniczy rodzaj działań, zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych celów, zadania mu maksymalnych strat, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego. Rodzaj działań bojowych wojsk zawczasu przygotowanych w oparciu o umocnienia terenowe, lub organizowany doraźnie, mający na celu przeciwdziałanie napaści nieprzyjaciela. Według teoretyków wojskowości okresu II RP działanie obronne nie daje rozstrzygnięcia, jeśli nie jest połączone z natarciem. To też działania obronne będą zjawiskiem przejściowym i miejscowym.
obrona narodowa
Obrona narodowa – całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności