Łódź, Polska

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym przeznaczona jest dla studentów i/lub pracowników administracji publicznej (państwowej i samorządowej). Zakres jej został opracowany z myślą o żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej, zajmujących się problemami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem i reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne.

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym skierowana jest do studentów, którzy w sposób praktyczny, przemyślany i ukierunkowany pragną wykorzystać nabytą w toku studiów wiedzę na rzecz wykonywania zadań w organach centralnych MON i formacjach podległych ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych. Istotę tej specjalności stanowi kreowanie świadomości i odpowiedzialności wśród osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych.

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Współczesny terroryzm;
 • Infrastruktura krytyczna;
 • Czynne zwalczanie terroryzmu - podstawy prawne;
 • Wprowadzenie do analizy informacji.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:

 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Strażach gminnych (miejskich).
Polityka Prywatności