Łódź, Polska

Zarządzanie kryzysowe w administracji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Specjalność Zarządzanie kryzysowe w administracji powstała w celu przygotowania kadr, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i środowiska, na pojawiające się zagrożenia wymagające zdecydowanej reakcji wszelkich organów państwowych i służb do tego powołanych. Specjalność ta przygotowuje studentów do podejmowania działań umożliwiających i zapewniających sprawne funkcjonowania administracji państwowej w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, które ze względu na swój charakter wymagają współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym;
 • Planowanie w zarządzaniu kryzysowym;
 • Organizacja systemów ratownictwa;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w tym zwłaszcza w:

 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Polityka Prywatności