Łódź, Polska

Obrona cywilna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Specjalność Obrona cywilna powstała z myślą o pracownikach administracji publicznej odpowiadających za ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.

Nadrzędny cel specjalności to zapoznanie studentów z systemem funkcjonowania i procesem transformacji obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć oparta jest o najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie obrony cywilnej.

Student otrzymuje uporządkowaną i gruntowną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez podmioty odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych.

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Obrona cywilna w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • Zadania obronne realizowane przez pracodawcę;
 • System kierowania obroną cywilną państwa;
 • Zadania formacji obrony cywilnej;

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególności zaś w:

 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Formacjach Obrony Cywilnej;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
Służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

Dodatkowe informacje

Obrona
Obrona – zasadniczy rodzaj działań, zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych celów, zadania mu maksymalnych strat, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego. Rodzaj działań bojowych wojsk zawczasu przygotowanych w oparciu o umocnienia terenowe, lub organizowany doraźnie, mający na celu przeciwdziałanie napaści nieprzyjaciela. Według teoretyków wojskowości okresu II RP działanie obronne nie daje rozstrzygnięcia, jeśli nie jest połączone z natarciem. To też działania obronne będą zjawiskiem przejściowym i miejscowym.
Obrona cywilna
Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Polityka Prywatności