Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Ekonomia globalna i menedżerska

I stopnia licencjackie
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność jest adresowana do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, polityków i działaczy gospodarczych, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, badaczy i naukowców, a także innych osób chcących wypełniać funkcje kierownicze i przywódcze w społeczeństwie. Profil absolwenta specjalności ekonomia globalna i menedżerska najlepiej wydaje się charakteryzować hasło: "ideolog, diagnosta, decydent". Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności ekonomia globalna i menedżerska:

  • posiada głęboką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw ekonomii oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi (w tym informatycznych), a także empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i wiedzy z innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej ekonomisty,
  • potrafi trafnie formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej,
  • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną,
  • wykorzystuje umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności organizacji gospodarczych, w instytucjach publicznych i samorządowych etc.
  • jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy,
  • cechuje się wysokim poziomem etyki i społecznej odpowiedzialności zawodowej,
  • jest doskonale przygotowany w zakresie wiedzy, umiejętności i cech osobowych do kontynuowania studiów ekonomicznych na poziomie magisterskim, w tym także w ramach kontynuacji specjalności na studiach II stopnia.

Dodatkowe informacje

Ekonomia
Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co znaczy „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ekonomia
Teoria ekonomii powinna skonfrontować się z realiami kryzysów. Katastrofa z 2008 roku może tu odegrać podobną rolę, jaką odegrało trzęsienie ziemi w Lizbonie z 1755 roku w odniesieniu do teodycei. Chodzi tu o sekularyzację wiedzy ekonomicznej.
Autor: Joseph Vogl, rozmowa Piotra Burasa, Rynek już nie jest bogiem, „Gazeta Wyborcza”, 3–4 września 2011.
Ekonomia
To co sprawia, że jest ona [ekonomia] najbardziej fascynującą [nauką] jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie.
Autor: Milton Friedman
Ekonomia
Nie ma już „realnej gospodarki”, zastąpił ją na naszych oczach „kapitalizm kasynowy”. Upadł Hayekowski dogmat, że rynek jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji o ludzkich potrzebach i wartości towarów.
Autor: Cezary Michalski, krytykapolityczna.pl, 7 sierpnia 2011
Polityka Prywatności