Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Na rynku pracy w Polsce istnieje ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę na temat funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego z wiedzą ekonomiczną.

Absolwenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie zatrudniani są w firmach doradczych (konsultingowych), przedsiębiorstwach, uczelniach, ośrodkach informacji o UE, ministerstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędach administracji unijnej, państwowej i samorządowej różnego szczebla m.in. na stanowiskach:

  • doradców ds. europejskich i pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej - poszukują źródeł finansowania i przygotowują wnioski o przyznanie funduszy i zarządzają projektami europejskimi,
  • doradców ds. szkoleń w zakresie funduszy europejskich (strukturalnych),
  • ekspertów w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z budżetu unijnego,
  • pracowników merytorycznych i administracyjnych w polskich urzędach różnego szczebla oraz instytucjach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski),
  • pracowników placówek dyplomatycznych.

Absolwenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza zakładają często własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, w tym doradcze i konsultingowe z zakresu integracji europejskiej, w tym pozyskiwania funduszy pomocowych.

Dodatkowe informacje

Dyplomacja
Dyplomacja – czynności prowadzone między państwami, w celu zawarcia umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
dyplomacja gospodarcza
Dyplomacja gospodarcza – realizacja działań zmierzających do podniesienia pozycji międzynarodowej państwa poprzez szeroko rozumianą promocję interesów gospodarczych kraju jako całości (m.in. poprzez negocjację i podpisywanie porozumień i umów handlowych, członkostwo w międzynarodowych i regionalnych organizacjach gospodarczych itp.) oraz partykularnych interesów poszczególnych jego podmiotowych elementów (poszukiwanie partnerów zagranicznych dla firm krajowych, promocja narodowych eksporterów i przyciąganie zagranicznych inwestycji) przez przedstawicieli państwa – profesjonalnych dyplomatów gospodarczych.
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.
Dyplomacja
Dyplomaci (...) nie powinni w żadnych okolicznościach uchybiać regułom protokołu i wymogom obyczaju.
Autor: Paulo Coelho, Weronika postanawia umrzeć
Dyplomacja
Jeżeli kobieta światowa mówi „nie” – to znaczy „być może”.
Jeżeli mówi „być może” – to znaczy „tak”.
Jeżeli mówi „tak” – to znaczy, że nie jest kobietą światową.
Jeżeli dyplomata mówi „tak” – to znaczy „być może”.
Jeżeli mówi „być może” – to znaczy „nie”.
Jeżeli mówi „nie” – to znaczy, że nie jest dyplomatą.
Autor: przypisywane Henry'emu Louisowi Menckenowi
Dyplomacja
Dyplomacja nie musi być przyjemna, ważne by była skuteczna.
Autor: Tom Clancy
Polityka Prywatności