Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Wzornictwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Absolwent studiów licencjackich na kierunku „wzornictwo" jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej praktyki zawodowej projektanta wzornictwa w tym: tekstyliów metrażowych i tekstylnych artykułów wyposażenia wnętrz, odzieży i bielizny, systemów komunikacji wizualnej i medialnej w tym: aranżacji przestrzeni publicznej pod kątem przekazu informacji, projektowania i realizacji krótkich form przekazu, itd..

Ponadto absolwent jest w szczególności przygotowany do:
• samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym,
• prowadzenia prac naukowo-badawczych koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie,
• prowadzenia identyfikacji użytkownika z uwzględnieniem aspektów kulturowych, tradycji, przyzwyczajeń, środowiska, warunków klimatycznych itp.
• pracy artystycznej na odpowiednio wysokim poziomie.

Ponadto posiada kompetencje ogólne, w szczególności:
- umiejętność pracy w grupie,
- umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem,
- umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów,
- umiejętność określania i uzasadniania priorytetów,
- umiejętność komunikowania się w języku obcym,
- umiejętność szacowania ryzyka działalności.

Absolwenci wzornictwa znajdą zatrudnienie w zawodach:
- projektant tkanin i dzianin,
- projektant odzieży i bielizny,
- stylista ubioru,
- konsultant ds wzornictwa,
- projektant komunikacji wizualnej,
- projektant grafiki użytkowej.

Ocena programowa PKA

Data: 2011-12-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż obecnie Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „wzornictwo” określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w jej brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2011 r., oraz w przepisach wydanych na podstawie upoważnień w niej zawartych. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

Analiza raportu na temat działań naprawczych podjętych na kierunku „wzornictwo” pozwala na stwierdzenie, iż zostały usunięte uprzednio wskazane nieprawidłowości dotyczące minimum kadrowego, relacji pomiędzy liczbą nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, a liczbą studentów oraz bazy lokalowej.

Zgodnie z zaleceniami Prezydium PKA Uczelnia dokonała właściwych zmian w składzie minimum kadrowego poprzez pozyskanie osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek z zakresu wzornictwa. Uzupełnienie tego minimum wpłynęło pozytywnie na zachowanie wymaganych relacji pomiędzy liczbą nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, a liczbą studentów.

Ponadto Uczelnia poprzez pozyskanie dodatkowej powierzchni lokalowej poprawiła warunki realizacji procesu dydaktycznego. Obecnie dysponuje bazą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki kierunku studiów „wzornictwo” oraz zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia.
Wzornictwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa. Powinien być przygotowany do podjęcia pracy w zespołach projektowych oraz działalności artystycznej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności