państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Modelowanie matematyczne i analiza danych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studenci zdobędą umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych. Studenci będą mieli do wyboru cztery główne ścieżki (ekonomiczną, finansową, analizę danych lub modelowanie zjawisk fizycznych, ale możliwe będzie również zaprojektowanie własnej ścieżki. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, działach marketingu, w firmach zajmujących się usługami z zakresu analizy danych, w służbie zdrowia, w zarządzaniu transportem, w firmach energetycznych, w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, w firmach usługowo-handlowych, a także w firmach IT tworzących oprogramowanie dla różnych instytucji.

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje

Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Modelowanie
modelowanie – w systemice,
Modelowanie matematyczne
Modelowanie matematyczne – użycie języka matematyki do opisania zachowania jakiegoś układu (na przykład układu automatyki, biologicznego, ekonomicznego, elektrycznego, mechanicznego, termodynamicznego).
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności